Objednávanie tovaru

1. Tovar si môže kupujúci objednať viacerými spôsobmi:

  • prostredníctvom internetovej stránky www.nynahr.sk 

  • e-mailom na adrese nyna.hr.bb@gmail.com

  • telefonicky, na čísle 0948 335 658, písomnou formou, zaslaním objednávky na našu adresu

  • osobne, priamo v predajni NYNA HR, s.r.o., Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica

2. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

3. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky počas pracovných dní do 24 hodín, prostredníctvom e-mailu.

4. Všetky objednávky, ktoré boli potvrdené sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci výslovne nedohodnú inak.

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednané množstvo a druh tovaru za vopred dohodnutú cenu